.
Nawigacja  
  OSP Strzelce
  aktualnosci - news
  OSP Strzelce Zdarzenia - fires, accidents
  1% Dla OSP Strzelce
  Historia Strzelec - History Places
  Jednostka Operacyjno - Techniczna kat. II
  srodki
  zarzad OSP
  Prezesi i Naczelnicy 1946-2014 - Heads Volunteer Fire Department from 1946
  historia OSP - History of Fire station in Strzelce
  lista linkow
  Sponsorzy
  Obowiązki i uprawnienia członków JOT w Strzelcach
  zebrania
  zawody
  Galeria
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (14 wejścia) tutaj!
Obowiązki i uprawnienia członków JOT w Strzelcach

 Wyciąg z regulaminu JOT przyjętego przez OSP Strzelce.... Proszę o zapoznanie się .    bardzo.    

 JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy sekcji.
W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.
W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. w czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji.
Obowiązki i uprawnienia naczelnika OSP
obowiązki:
-kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową, 
-typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT, 
-dysponowanie siłami i środkami JOT, - każdy wyjazd samochodem poza wyjazdem alarmowym powinien być uzgodniony z naczelnikien lub za jego zezwoleniem,
dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych, zabezpieczających i ćwiczeń,
współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
zapewnienie zgłoszenia do ośrodka dyspozycyjnego PSP każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,
dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,
zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do ośrodka dyspozycyjnego PSP niezdolności do działań załogi JOT,
nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,
planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,
nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,
utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,
nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,
informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.
uprawnienia:
dysponowanie siłami i środkami JOT,
kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,
mianowanie, po konsultacji z zarządem, dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),
wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,
przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,
pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,
inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

Obowiązki i uprawnienia zastępcy naczelnika OSP
zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,
z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań.

Obowiązki i uprawnienia dowódcy sekcji
obowiązki:
kierowanie podległymi pododdziałami sekcją) podczas działań ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń,
ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.
współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,
prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,
nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi
utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale
informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi
sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.
uprawnienia:
dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,
kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP
wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład sekcji,
inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP

Obowiązki i uprawnienia dowódcy załogi
obowiązki:
wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, i dowódcy sekcji,
sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę
zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego PSP wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,
nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego PSP o zaistniałym wypadku lub innej przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,
zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,
dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,
współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,
utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,
zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,
zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody - zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,
zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu PSP oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.
dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu PSP,
sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.
uprawnienia:
dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,
inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.

Obowiązki i uprawnienia kierowcy - operatora sprzętu.
obowiązki:
dbałość i odpowiedzialność za sprawność techniczną powierzonego samochodu i sprzętu,
zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji ratowniczej, innych zdarzeń i ćwiczeń,
obsługa środka transportu i sprzętu w sposób zapewniający wykonanie zadania i bezpieczeństwo ratowników,
pomoc w utrzymywaniu łączności radiowej na miejscu zdarzenia,
doprowadzenie do ponownej sprawności samochodu i sprzętu po powrocie z wyjazdu,
utrzymywanie samochodu i sprzętu w należytej czystości i konserwacji,
terminowe dokonywanie okresowych badań technicznych samochodu i sprzętu, tankowanie i rozliczanie paliwa,
prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji technicznej powierzonego sprzętu,
wykonywanie rozkazów i poleceń uprawnionych funkcyjnych,
uprawnienia:
wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów.

Obowiązki i uprawnienia ratowników
obowiązki:
wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,
przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,
sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,
włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,
uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,
przestrzegać zasady i przepisy BHP,= 
poddać się obowiązującym okresowym badaniom lekarskim
dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,
dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.
uprawnienia:
zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia strażackiej służby,
zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,
wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,
ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,
świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,
zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,
zgłaszanie do osób funkcyjnych uwag odnośnie sprawności sprzętu i stanu środków ochrony osobistej,
inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.
 

 
   
Reklama  
   
Telefony alarmowe:  
  Straż Pożarna - tel; 998

Pogotowie - tel; 999

Policja - tel; 997

telefon ratunkowy - tel;112

 
Zdarzenia za 2014:  
  POŻARY --

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA --

FAŁSZYWE ALARMY - 0

Razem - 28
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=