.
Nawigacja  
  OSP Strzelce
  aktualnosci - news
  OSP Strzelce Zdarzenia - fires, accidents
  1% Dla OSP Strzelce
  Historia Strzelec - History Places
  Jednostka Operacyjno - Techniczna kat. II
  srodki
  zarzad OSP
  Prezesi i Naczelnicy 1946-2014 - Heads Volunteer Fire Department from 1946
  historia OSP - History of Fire station in Strzelce
  lista linkow
  Sponsorzy
  Obowiązki i uprawnienia członków JOT w Strzelcach
  zebrania
  zawody
  Galeria
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (20 wejścia) tutaj!
historia OSP - History of Fire station in Strzelce Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach powstała w 1946r.

Założycielami byli: Józef Ciupa, Jan Stasiak, Władysław Kaczmarzyk. Początkowe warunki były trudne. Strażacy mieli do dyspozycji jedynie dwie ręczne sikawki, są wzmianki, że Ochotnicy z OSP dysponowali nowoczesnym jak na ówczesne czasy samochodem pożarniczym marki Audi był to samochód z 
odkrytym dachem odnaleziony w stogu słomy przez zasiedlających te tereny mieszkańców, niestety po jakimś czasie samochód ten został zamieniony na stara 20 i wszelki słuch po nim zaginął. 

                     
                      Audi zdjęcie z 1951r Przd remizą OSP Strzelce. Foto ze zbiorów T. Ciupy                              
                                Jedne z pierwszych samochodów pożarniczych - krajowych
         (z lewej sam GM Lublin ostatni z prawej Star 20 GM przed przekazaniem do OSP Strzelce)

                               
                        Drużyna OSP Strzelce przed zawodami wojewódzkimi OSP
                                    

                              
                                         Ćwiczenia MDP Strzelce na boisku LZS Strzelce

                             
                                                                     OSP podczas ćwiczeń.


Działalność społeczna, kulturalna oraz sprawnie przeprowadzane akcje ratowniczo-gaśnicze zostały zaobserwowane przez Komendę Rejonową w Namysłowie, za co w 1952 roku jednostka strzelecka otrzymuje samochód marki Star 20. 

                             


Na kierowniczych stanowiskach zmieniali się ludzie, każdy wnosił coś nowego, powstawały nowe inicjatywy jak np.: powołanie drużyny harcerskiej, żeńskiej, młodzieżowej, grupy teatralnej. Doskonalono sprawność bojową, prowadzono szeroką działalność społeczną. W 1971 jednostka OSP Strzelce reprezentuje powiat Namysłowski na zawodach wojewódzkich w Otmicach. 
                                           
                               
               Sekcja Ochotniczej Straży Pożarnej w Srzelcech przed samochodem Otmice 1971r.

12 lipca 1981 roku strzeleccy strażacy otrzymują od Zarządu Wojewódzkiego OSP Sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Strzelce w uznaniu ich zasług w ochronie przeciwpożarowej jak i całej działalności społecznej na rzecz swego środowiska. 

                        


Następnie w roku 1984 dochodzi do wymiany samochodu bojowego na lepszy i nowocześniejszy jak na ówczesne czasy a mianowicie na Stara 26 P ze zbiornikiem i autopompą, co w znacznym stopniu poprawia operatywność jednostki, która bierze udział w zdarzeniach na terenie prawie całego województwa oraz poza nim, między innymi pożar Fabryki Samochodów Ciężarowych w Jelczu pożar kompleksu Leśnego w Kuźni Raciborskiej, czy pomoc powodzianom z Opola i Brzegu w 1997r. Druhowie jednostki w Strzelcach udzielali się czynnie w pracach na rzecz wsi, powiatu, województwa. Dnia 5 maja 1996 roku odbyły się uroczyste obchody 50 – lecia działalności OSP w Strzelcach. Za swą ofiarną działalność Prezydium Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie odznaczyło sztandar OSP w Strzelcach Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Prezesa OSP, dh. Józefa Matysik za wieloletnią pracę i wkład w rozwój i rozbudowę jednostki Złotym Znakiem Związku. 

                                                       
                                             Prezes Józef Matysik odbiera Złoty znak Związku


Strzelecka straż chcąc zainteresować sobą młodzież przeprowadza w Szkole Podstawowej liczne pogadanki, turnieje a także pokazy sprawności bojowej, które cieszą się uznaniem wśród dzieci, młodzieży jak i grona nauczycielskiego. Rozwijając się, jednostka przeprowadzała szereg remontów jak i renowacji strażnicy oraz przyległego do niej terenu, najczęściej robili to sami strażacy w czynie społecznym. OSP w Strzelcach rozwija się również pod względem kultury propagując konkursy plastyczne, organizując zabawy taneczne, zabawy sylwestrowe, turnieje wiedzy pożarniczej. Sprzęt wycofywany z podziału bojowego nie ulega zniszczeniu, tylko jest konserwowany, by mógł być wykorzystany do celów szkoleniowych, oraz jako eksponaty ukazujące historię ochrony przeciwpożarowej strzeleckiej straży.
Dnia 4 maja 2003 roku OSP w Strzelcach organizuje uroczysty apel z okazji przekazania przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, samochodu Gaśniczego typu Jelcz 004 GCBA 6/32, który zastąpił wysłużonego trzydziestosiedmioletniego Stara 26P na ręce zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach w składzie:

Prezes - Józef Matysik

Naczelnik - Stanisław Dziedzina,

Za-ca Naczelnika - Durski Roman

Skarbnik - Zdzisław Raducki,

Sekretarz - Radosław Matysik 

                                     

Jednostka w Strzelcach rozwija się, jej członkowie są bogatsi o nowe doświadczenia wyniesione z udziału w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową w Namysłowie oraz udziału przy akcjach ratowniczo gaśniczych, ale także w sprzęt. Na posiedzeniu Rady Gminy zostają przekazane przez mł. bryg. Krzysztofa Gacka Komendanta Powiatowego Namysłowie aparaty powietrzne, AP2, które już w niedługim czasie są bardzo przydatne podczas pożaru budynku mieszkalnego w Strzelcach gdzie Jednostka ze Strzelec przybyła jako pierwsza i bez żadnych problemów mogła przystąpić do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej. Wciągu kilku lat Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach poprawiła swoją działalność operacyjną. 

W Roku 2004 na jednym z Walnych Zebrań OSP Strzelce przedstawiono uchwałę o rozbudowę remizy o jeden boks garażowy oraz uchwałę o rozpoczęciu starań, które mają na celu włączyć OSP w Strzelcach do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Obie te uchwały zostały pozytywnie zaakceptowane zarówno przez zarząd OSP jak również przez zarząd Gminny Z OSP RP. Rada gminy przychyliła się także do wyżej wymienionych uchwał i zabezpieczyła w budżecie gminnym pieniądze na rozbudowę strażnicy w Strzelcach. To był pierwszy krok w kierunku rozbudowy strzeleckiej remizy.

Rok 2006r przynosi dla OSP w Strzelcach wiele zmian. Zmieniają się ludzie na poszczególnych stanowiskach, w zarządzie jednostki po wielu latach ciężkiej pracy dla ochrony pożarowej nie tylko na terenie gminy, ale powiatu z funkcji prezesa OSP w Strzelcach wice prezesa gminy z powodów zdrowotnych rezygnuje druh Józef Matysik, zostając jednocześnie Honorowym Prezesem OSP w Strzelcach. Walne zebranie wybiera następujących druhów na poszczególne stanowiska.

Skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Przedstawia się następująco.

Prezes - Roman Durski

Wice prezes - naczelnik - Radosław Matysik

Skarbnik - Zdzisław Raducki

Sekretarz – Wiktor Kącki

Członek zarządu – Stanisław Dziedzina

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rew.- Tomasz Bociąga

Sekretarz – Adrian Wąż

Członek - Błażej SadowskiW lutym 2006r dzięki staraniom zarządu OSP w Strzelcach oraz pomocy Komendanta Gminnego druha Andrzeja Prokop, jak również Wójta Gminy Zenona Kotarskiego, Sekretarza Gminnego OSP Romana Gila, OSP w Strzelcach otrzymuje z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie samochód Marki VW Transporter T-4. Samochód ten dzięki Wójtowi Gminy Domaszowice Zenonowi Kotarskiemu zostaje przewieziony na lawecie do Strzelec gdzie w prywatnym garażu zostaje poddany żmudnym pracą, które mają na celu przywrócić jego dawny wygląd i poprawić stan techniczny pojazdu tak by ten umożliwiał poruszanie się nim po drogach publicznych. 

                               
                                              Bus przekazany przez Komendę Stołeczną 


 4 maja 2006r Ochotnicza Straż pożarna w Strzelcach obchodziła dzień swojego patrona św. Floriana a zarazem 60 – tą rocznicę swojej działalności tradycyjnie rozpoczęto go mszą świętą, którą odprawił ks. Stefan Dombaj. A po mszy tradycyjny strażacki poczęstunek, wraz z zabawą taneczną.
Z dniem 1 sierpnia 2006r decyzją Komendanta Powiatowego w Namysłowie zostaje nadany na sam Volkswagen T-4 numer operacyjny 457 [o] 37 tym samym jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zostaje jednostką typu S-2, czyli posiadającą dwa samochody - zdolne do prowadzenia samodzielnie działań ratowniczo-gaśniczych. Jako pierwsza na terenie gminy Domaszowice jedna z nielicznych na terenie powiatu Namysłowskiego.

Rok 2007 jest rokiem szczególnym a mianowicie Dnia 19 stycznia 2007r w Wiejskim Centrum Kulturalnym odbyło się zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach za rok 2006r.

Tematy poruszone na zebraniu to między innymi;

-Rozbudowa Remizy OSP w Strzelcach,

-Zakup Sprzętu dla Strzeleckiej jednostki.

-Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz przekazania nowo remontowanej remizy.

Podsumowując rok jednostka OSP w Strzelcach brała udział 39 razy w różnego rodzaju zdarzeniach 14 razy przy pożarach i 25 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. Podczas przeglądów operacyjnych OSP zajęła 4 pozycję na 30 w powiecie jednostek. Wyprzedzając jednostki należące do KSRG.

Pod koniec miesiąca kwietnia w obrębie remizy w Strzelcach powstają pierwsze wykopy świadczące o rozpoczęciu rozbudowy. Na wykonanie założonych celów wykonawca ma niewiele czasu gdyż termin zakończenia prac wyznaczony jest na początek miesiąca czerwca, kiedy to ochotnicy ze Strzelec zobligowali się zorganizować Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, na których ma dojść do oddania wyremontowanego obiektu Strażnicy.
10.czerwca.2007r. Ten dzień zapisze się wielkimi literami w historii Strzeleckiej Straży Pożarnej. O godzinie 13:00 przed strażnicą rozległ się hymn państwowy oznajmiający podniesienie flagi państwowej na maszt i jednocześnie rozpoczęcie oficjalnej ceremonii przekazania nowo rozbudowanej remizy. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe z terenu Gminy Domaszowice, zaproszeni goście, druhowie z jednostek ościennych. 


                     
                                           RemizaOSP Strzelce przed i poremoncie
                      

                  

                                              Remiza OSP w Strzelcach po remoncie


Na uroczystość przybyli:

Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie mł. bryg Krzysztof Gacek .

Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP w Opolu mł. bryg Henryk Seruga.

Starosta Powiatu Namysłowskiego Pan Michał Ilnicki

Przewodniczący Powiatowej Rady Pan Andrzej Michta

Wójt Gminy Świerczów Pan Andrzej Gosławski.

Wójt Gminy Domaszowice Pan Zenon Kotarski.

Sekretarz Gminy Domaszowice a zarazem Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rwizyjnej Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP dh. Zdzisław Wesoły.

Sekretarz Zarządu Gminnego w Domaszowicach dh. Roman Gil.

Komendant Gminny Gminy Domaszowice dh .Andrzej Prokop.

Prezes Zarządu Gminnego Z OSP RP w Domaszowicach dh. Franciszek Brtczyszyn.

były Naczelnik OSP Strzelce dh. Andrzej Gębski.

Proboszcz Parafii Strzelce ks. Stefan Dąbaj.

Przybyłych gości przywitał prezes OSP Strzelce dh. Roman Durski, uroczystość prowadził naczelnik OSP Strzelce Radosław Matysik, natomiast historię Strzeleckiej Jednostki przypomniał dh. Paweł Pęcherski. Poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Parafii Strzelce ks. Stefan Dąbaj. Przecięcie wstęgi przez zaproszonych oficyjeli oznajmił głośny dźwięk syreny ze wspinalni remizy.


Dzień 11.07.2010r był dniem szczególnym dla strzeleckich strażaków. A mianowicie odbył się uroczysty apel, na którym Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach otrzymała zakupiony ze środków KSRG samochód Jelcz 005 GBA 2,5/16 na podwoziu star 244.

Jest to pojazd uterenowiony z napędem na dwie osie posiadający zbiornik wodny o poj. 2,5 tys . litrów i autopompę. Który zastąpił samochód Star 29 GBM 3/8.
Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe z terenu Gminy Domaszowice oraz z zaprzyjaźnionych jednostek z terenu powiatu namysłowskiego
OSP Bukowie,
OSP Wilków,
OSP Dąbrowa,
oraz powiatu kluczborskiego OSP Wołczyn.
Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście :
Wójt Gminy Domaszowice Pan Zenon Kotarski.
Wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie d-na Teresa Tiszbierek
Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Z OSP RP w Opolu – dh Wiktor Urbański
Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie  bryg Krzysztof Gacek . 
Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP w Opolu  bryg Henryk Seruga. 
Przewodniczący Powiatowej Rady Pan Andrzej Michta
Wójt Gminy Świerczów Pan Andrzej Gosławski.
Sekretarz Gminy Domaszowice a zarazem Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rwizyjnej Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Zdzisław Wesoły.
Sekretarz Zarządu Gminnego w Domaszowicach dh. Roman Gil.
Komendant Gminny Gminy Domaszowice dh .Andrzej Prokop.

 
   
Reklama  
   
Telefony alarmowe:  
  Straż Pożarna - tel; 998

Pogotowie - tel; 999

Policja - tel; 997

telefon ratunkowy - tel;112

 
Zdarzenia za 2014:  
  POŻARY --

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA --

FAŁSZYWE ALARMY - 0

Razem - 28
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=